Dr. Chana
  Lecture of Dr. HeaTae Kim(Apr. 24)
  

สัมมนาพิเศษสำหรับศิษยาภิบาล

1.การตัดสินใจของศิษยาภิบาล
1.1 พิจารณาเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ (โฮเชย 6.1-3)
(พ่อแม่, ลูก, เพื่อน, ทาส)
1 “มาเถิด ให้เรากลับไปหาพระเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงฉีก และจะทรงรักษาเราให้หาย
พระองค์ทรงโบยตี และจะทรงพันบาดแผลให้แก่เรา
2 อีกสองวันพระองค์จะทรงให้เราฟื้น พอถึงวันที่สามจะทรงยกเราขึ้น
เพื่อเราจะดำรงอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์
3 ให้เรารู้จักให้เราพยายามรู้จักพระเจ้า การที่พระองค์เสด็จออกก็แน่นอนเหมือนอรุณ
พระองค์จะเสด็จมาหาเราอย่างห่าฝน ดังฝนชุกปลายฤดูที่รดพื้นแผ่นดิน”

1.2 พิจารณาเกี่ยวกับทางประวัติศาสตร์
1.3 พิจารณาเกี่ยวกับคำสอนของพระคัมภีร์

2. สามเสาสำคัญในการอภิบาลศิษย์
2.1 เทศนา
(1) การศึกษาพระคัมภีร์
(2) การเทศนาที่เกี่ยวกันตรรกะ
มธ. 6.25-31
25 “เหตุฉะนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่า จะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม และอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่า จะเอาอะไรนุ่งห่ม ชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารมิใช่หรือ และร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มมิใช่หรือ 26 จงดูนกในอากาศ มันมิได้หว่าน มิได้เกี่ยว มิได้ส่ำสมไว้ในยุ้งฉาง แต่พระบิดาของท่านทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ ท่านทั้งหลายมิประเสริฐกว่านกหรือ 27 มีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวาย อาจต่อชีวิตให้ยาวออกไปอีกสักศอกหนึ่งได้หรือ 28 ท่านกระวนกระวายถึงเครื่องนุ่งห่มทำไม จงพิจารณาดอกไม้ที่ทุ่งนาว่า มันงอกงามเจริญขึ้นได้อย่างไร มันไม่ทำงาน มันไม่ปั่นด้าย 29 แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่ากษัตริย์ซาโลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยสง่าราศี ก็มิได้ทรงเครื่องงามเท่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่ง 30 แม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้น ซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟ โอ ผู้มีความเชื่อน้อย พระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือ 31 เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายว่า จะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม หรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม
รม. 5.20-6.2
20 เมื่อมีธรรมบัญญัติ ก็ทำให้มีการละเมิดธรรมบัญญัติปรากฏมากขึ้น แต่ที่ใดมีบาปปรากฏมากขึ้น ที่นั้นพระคุณก็จะไพบูลย์ยิ่งขึ้น 21 เพื่อว่าบาปได้ครอบงำ ทำให้ถึงซึ่งความตายฉันใด พระคุณก็ครอบงำด้วยความชอบธรรมให้ถึงซึ่งชีวิตนิรันดร์ โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉันนั้น
1 ถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไร ควรเราจะอยู่ในบาปต่อไป เพื่อให้พระคุณมีมากยิ่งขึ้นหรือ 2 อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย พวกเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้

2.2 การบริหารปกครอง (ระเบียบในการประชุม)
-ถามความคิดเห็น และ ตัดสินใจ

2.3 จัดงานพิเศษของคริสตจักร
การประชุมฟิ้นฟู
การประชุมอธิษฐานพิเศษ
จัดกีฬา
จัดค่าย

3. การติความหมายพระคัมภีร์วิวรณ์
3.1ท่านองการเขียนของหนังสือวิวรณ์ –รหัสลับ
The Gold-Bug
This article is about the short story by Edgar Allan Poe. For other uses, see Gold bug (disambiguation). "The Gold-Bug" is a short story by Edgar Allan Poe published in 1843. The plot follows William Legrand who was bitten by a gold-colored bug. His servant Jupiter fears that Legrand is going insane and goes to Legrand's friend, an unnamed narrator, who agrees to visit his old friend. Legrand pulls the other two into an adventure after deciphering a secret message that will lead to a buried treasure.
The story, set on Sullivan's Island, South Carolina, is often compared with Poe's "tales of ratiocination" as an early form of detective fiction. Poe became aware of the public's interest in secret writing in 1840 and asked readers to challenge his skills as a code-breaker. He took advantage of the popularity of cryptography as he was writing "The Gold-Bug", and the success of the story centers on one such cryptogram. Modern critics have judged the characterization of Legrand's servant Jupiter as racist, especially because of his comical dialect speech.
Poe submitted "The Gold-Bug" as an entry to a writing contest sponsored by the Philadelphia Dollar Newspaper. His story won the grand prize and was published in three installments, beginning in June 1843. The prize also included $100, probably the largest single sum that Poe received for any of his works. "The Gold-Bug" was an instant success and was the most popular and most widely read of Poe's works during his lifetime. It also helped popularize cryptograms and secret writing.
-------
William Legrand has relocated from New Orleans to Sullivan's Island in South Carolina after losing his family fortune, and has brought his African-American servant Jupiter with him. The story's narrator, a friend of Legrand, visits him one evening to see an unusual scarab-like bug he has found. The bug's weight and lustrous appearance convince Jupiter that it is made of pure gold. Legrand has lent it to an officer stationed at a nearby fort, but he draws a sketch of it for the narrator, with markings on the carapace that resemble a skull. As they discuss the bug, Legrand becomes particularly focused on the sketch and carefully locks it in his desk for safekeeping. Confused, the narrator takes his leave for the night.
One month later, Jupiter visits the narrator on behalf of his master and asks him to come immediately, fearing that Legrand has been bitten by the bug and gone insane. Once they arrive on the island, Legrand insists that the bug will be the key to restoring his lost fortune. He leads them on an expedition to a particular tree and has Jupiter climb it until he finds a skull nailed at the end of one branch. At Legrand's direction, Jupiter drops the bug through one eye socket and Legrand paces out to a spot where the group begins to dig. Finding nothing there, Legrand has Jupiter climb the tree again and drop the bug through the skull's other eye; they choose a different spot to dig, this time finding two skeletons and a chest filled with gold coins and jewelry. They estimate the total value at $1.5 million, but even that figure proves to be below the actual worth when they eventually sell the items.
Legrand explains that on the day he found the bug on the mainland coastline, Jupiter had picked up a scrap piece of parchment to wrap it up. Legrand kept the scrap and used it to sketch the bug for the narrator; in so doing, though, he noticed traces of invisible ink, revealed by the heat of the fire burning on the hearth. The parchment proved to contain a cryptogram, which Legrand deciphered as a set of directions for finding a treasure buried by the infamous pirate Captain Kidd. The final step involved dropping a slug or weight through the left eye of the skull in the tree; their first dig failed because Jupiter mistakenly dropped it through the right eye instead. Legrand muses that the skeletons may be the remains of two members of Kidd's crew, who buried the chest and were then killed to silence them.

"The Gold-Bug" includes a cipher that uses a simple substitution cipher. Though he did not invent "secret writing" or cryptography (he was probably inspired by an interest in Daniel Defoe's Robinson Crusoe[1]), Poe certainly popularized it during his time. To most people in the 19th century, cryptography was mysterious and those able to break the codes were considered gifted with nearly supernatural ability.[2] Poe had drawn attention to it as a novelty over four months in the Philadelphia publication Alexander's Weekly Messenger in 1840. He had asked readers to submit their own substitution ciphers, boasting he could solve all of them with little effort.[3] The challenge brought about, as Poe wrote, "a very lively interest among the numerous readers of the journal. Letters poured in upon the editor from all parts of the country."[4] In July 1841, Poe published "A Few Words on Secret Writing"[5] and, realizing the interest in the topic, wrote "The Gold-Bug" as one of the few pieces of literature to incorporate ciphers as part of the story.[6] Poe's character Legrand's explanation of his ability to solve the cipher is very like Poe's explanation in "A Few Words on Secret Writing".[7]

The click beetle Alaus oculatus, along with a longhorn beetle, inspired the fictional "gold-bug" of Poe's tale.
The actual "gold-bug" in the story is not a real insect. Instead, Poe combined characteristics of two insects found in the area where the story takes place. The Callichroma splendidum, though not technically a scarab but a species of longhorn beetle (Cerambycidae), has a gold head and slightly gold-tinted body. The black spots noted on the back of the fictional bug can be found on the Alaus oculatus, a click beetle also native to Sullivan's Island.[8]
Poe's depiction of the African servant Jupiter is often considered stereotypical and racist from a modern perspective. Jupiter is depicted as superstitious and so lacking in intelligence that he cannot tell his left from his right.[9] Poe probably included the character after being inspired by a similar character in Sheppard Lee (1836) by Robert Montgomery Bird, which he had reviewed.[10] Black characters in fiction during this time period were not unusual, but Poe's choice to give him a speaking role was. Critics and scholars, however, question if Jupiter's accent was authentic or merely comic relief, suggesting it was not similar to accents used by blacks in Charleston but possibly inspired by Gullah.[11]
Though the story is often included amongst the short list of detective stories by Poe, "The Gold-Bug" is not technically detective fiction because Legrand withholds the evidence until after the solution is given.[12] Nevertheless, the Legrand character is often compared to Poe's fictional detective C. Auguste Dupin[13] due to his use of "ratiocination".[14][15][16] "Ratiocination", a term Poe used to describe Dupin's method, is the process by which Dupin detects what others have not seen or what others have deemed unimportant

3.2 ลูกกุณแจสำคัญสองดอกเกี่ยวกับติความหมายพระคัมภีร์วิวรณ์
(1) วิวรณ์ 1.1
1 วิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานแก่พระองค์ เพื่อชี้แจงให้ผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์รู้ว่า อะไรจะต้องอุบัติขึ้นในไม่ช้า และพระองค์ได้ทรงใช้ทูตสวรรค์ไปสำแดงแก่ยอห์นผู้รับใช้ของพระองค์
(2) วิวรณ์ 120
20 ส่วนความลึกลับของดาวทั้งเจ็ดดวง ซึ่งเจ้าได้เห็นในมือข้างขวาของเรา และแห่งคันประทีปทองคำทั้งเจ็ดนั้นก็คือ ดาวเจ็ดดวงได้แก่ทูตสวรรค์ของคริสตจักรทั้งเจ็ด และคันประทีปเจ็ดคันนั้นได้แก่คริสตจักรทั้งเจ็ด”

ดาวทั้งเจ็ดดวง คันประทีปทองคำทั้งเจ็ด

Dr. Hea Tae Kim
D.Min., Reformed Theological Seminary, USA
M.Div., Chongshin University, Seoul, Korea
B.Th., Korean Bible University, Seoul, Korea
Senior Pastor, Seoul Dongkwang Presbyterian Church
2018-04-16 10:39:51


   

관리자로그인~~ 전체 270개 - 현재 1/18 쪽
270
Dr. Chana
2019-05-11
6
269
Dr. Chana
2019-02-15
24
268
Dr. Chana
첨부화일 : PTS Entrya.doc (101888 Bytes)
2019-01-26
34
267
Dr. Chana
2019-01-13
38
266
Dr. Chana
2019-01-13
33
265
Dr. Chana
2019-01-12
68
264
Dr.Chana
2018-12-29
32
263
Dr. Chana
2018-12-19
43
262
Dr. Chana
2018-12-19
38
261
Dr. Chana
2018-10-09
41
260
Dr. Chana
2018-10-08
51
259
Dr. Chana
2018-09-30
64
258
Dr. Chana
2018-09-25
43
257
Dr. Chana
2018-09-15
55
256
Dr. Chana
2018-08-29
72

[맨처음] .. [이전] 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [다음] .. [마지막]