Chana [ E-mail ]
  หัวข้ออธิษฐาน
  http://www.kpmthai.org

หัวข้ออธิษฐาน

SUNDAY วันอาทิตย์ อธิษฐานเผื่อคริสตจักรและผู้รับใช้พระเจ้า

1. การเพิ่มคุณภาพของศิษยาภิบาลคริสตจักร และมีความสามารถมากยิ่งขึ้น
ในการรับใช้พระเจ้า และยอมเสียสละรับใช้พระเจ้า
2. การเพิ่มจำนวนคนที่จะถวายตัวเป็นศิษยาภิบาลที่มีคุณภาพสูง
3. การเพิ่มพูนคริสตจักรเกิดขึ้นของคริสตจักรไทย
4. การเจริญของคริสตจักรเชียงราย และการฝึกอบรมศิษยาภิบาลรุ่นใหม่


MONDAY วันจันทร์ อธิษฐานเผื่อองค์การมิชชั่น KPM

1. สรรหามิชชันนารีทีมงาน
1.1 มิชชันนารีสำหรับตั้งคริสตจักรใหม่
(1) ศาสนาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นศิษยาภิบาลคริสตจักร
(2) มิชชันนารีที่ช่วยงานคริสตจักรด้านการประกาศฯ, เด็ก,อนุชน,ดนตรี,
Computer, Multimedia
1.2 อาจารย์สอนสถาบันพระคริสตธรรม และเจ้าหน้าที่
(1) ศาสนาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนพระคริสตธรรม หรือมีความสามารถสอนวิชาโรงเรียนพระคริสตธรรม และ สอนวิชาพิเศษ(Computer, Music)ได้
(2) เจ้าหน้าที่ในห้องสมุด, ห้องComputer,

2. ทำอนุสรณ์งานมิชชั่น 25 ปีของKPM ในประเทศไทย

3. สรรหาและเตรียมตัวมิชชันนารีเพื่อเป็นผู้อำนวยการ

4. ที่ปรึกษาของ KPM
(1) ศาสนาจารย์ ดร. ดิเรก อารยะโกศล(ศิษยาภิบาล คริสตจักรกรุงเทพ)
(2) ศาสนาจารย์ ดร. สมดี ภูสอดสี(อดีตเลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย)
(3) ศาสนาจารย์ สัมฤทธิ์ วงษ์สังข์(อดีตรองประธานสภาคริสตจักร CCT)
(4) ศาสนาจารย์ ดร. สมชาติ ชอุ่มทอง(อดีตรองประธานสภาคริสตจักร CCT)
(5) ศาสนาจารย์ ดร. วิเชียร วัฒกีเจริญ(อดีตเลขาธิการสภาคริสตจักร CCT)
(6) ศาสนาจารย์ สุรพล ภูประพันธ์(ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรที่ 2 สามย่าน)
(7) ศาสนาจารย์ ชำนาญ แสงฉาย(ศิษยาภิบาล คริสตจักรวัฒนา กรุงเทพฯ)
(8) ศาสนาจารย์ ดร. ประชา ไทยวัชรมาศ(ศิษยาภิบาล คริสตจักรสัจธรรม อุดรฯ)
(9) ศาสนาจารย์ ดร. ไพฑูรย์ หัตถมาศ(ศิษยาภิบาลคริสตจักรสันติสุข กรุงเทพ)
(10) ศาสนาจารย์ ดร. สะอาด ไชยวัณณ์(อดีตอาจารย์สอนพระคริสตธรรม
แม็กกิลวารี)
(11) ศาสนาจารย์ อรุณ ทองดอนเหมือน(อดีตประธานสภาคริสตจักร CCT)
(12) ศาสนาจารย์ บุญศรี กลิ่นหอม(ศิษยาภิบาล คริสตจักรเขลางค์พันธกิจ)
(13) ศาสนาจารย์ วีระ ขันอุระ(คณะกรรมการกลางสภาคริสตจักร CCT)
(14) ศาสนาจารย์ บุญส่ง แดงเรือน(ศิษยาภิบาล คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย)
(15) ศาสนาจารย์ ดร. สำราญ หมอกชัย(ศิษยาภิบาล คริสตจักร เกเนซาเร็จ
หนองคาย)
(16) มัคนายกอาวุโส วันทนีย์ เอ็นโด้(คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ)TUESDAY วันอังคาร อธิษฐานเผื่อคริสตจักรเพรสไบทีเรียนในประเทศไทย

1. เพื่อสภาคริสตจักรเพรสไบทีเรียนในประเทศไทย
1.1 เพื่อการเพิ่มพูนคริสตจักร
1.2 เพื่อจำนวนศิษยาภิบาล และคุณภาพมากยิ่งขึ้น
1.3 เพื่อการอบรมสั่งสอนของผู้นำคริสตจักร
1.4 เพื่อการอบรมสั่งสอนผู้เชื่อใหม่
1.5 การเลี้ยงดูของผู้ที่ถวายตัวเพื่อเป็นศิษยาภิบาล
1.6 สถาปนาศาสนาจารย์ และผู้ปกครอง
1.7 การรับใช้พระเจ้าของ ศจ. ดร. ชนะ ชอง ซึ่งเป็นผู้นำ
1.8 การตั้งสภาคริสตจักร หรือเข้าร่วมสภาคริสตจักร CCT เป็นคริสตจักรภาค

2. เพื่อคริสตจักรไทยต่าง ๆ
2.1 คริสตจักร ฮาเลลูยา กรุงเทพฯ และ ศจ. สุรพรรณ สุนทราวิรัตน์
2.2 คริสตจักร ด่านช้าง สุพรรณบุรี และ ศจ. บุญแก่น พุ่มจำปา
2.3 คริสตจักร สุโขทัย และ คศ. เสาวนีย์ จูโล่
2.4 คริสตจักร ปากชม เลย และ ศจ. อภิสิทธิ์ สุนทราวิรัตน์
2.5 คริสตจักร สงาว ปากชม เลย และ ศจ. ไตรรงค์ บุญทม
2.6 คริสตจักร เชียงคาน เลย และ อจ. อันชารี
2.7 คริสตจักร กระนวน ขอนแก่น และ ศจ. อุดม จันทร์สว่าง
2.8 คริสตจักร กันทรวิชัย มหาสารคาม และให้มีผู้รับใช้พระเจ้า
2.9 คริสตจักร เชียงราย และ ศจ. ดร. ชนะ ชอง
2.10 คริสตจักร พญาเม็งราย เชียงราย และ ให้มีผู้รับใช้พระเจ้ามีคุณภาพ

3. เพื่อคริสตจักรชาวไทยภูเขา
3.1 คริสตจักร 14 แห่งของชาวอาข่าใน จ. เชียงราย
คริสตจักรบ้านผาแดงหลวง(นายอาตือ มาเยอะ)
คริสตจักรบ้านผาบือ (นายอาผ่า อาจอ)
คริสตจักรบ้านย่าโด
คริสตจักรบ้านสี่หลัง
คริสตจักรบ้านห้วยกล้า(นายอาตือ มาเยอะ)
คริสตจักรบ้านห้วยธาตุ
คริสตจักรบ้านใหม่พัฒนา
คริสตจักรบ้านอาเกอะ
คริสตจักรป่ากล้วย (นายพรศักดิ์ โสภณฯ)
คริสตจักรผาแดง
คริสตจักรบ้านน้ำกลืน(นายอายา อาซอง)
คริสตจักรห้วยน้ำเย็น(นายอาจอ เชกอ)
คริสตจักรเหมืองแร่
คริสตจักรป่าคาสุขใจ
3.2 คริสตจักร 9 แห่งของชาวลาหู่ใน จ. เชียงราย, เชียงใหม่
คริสตจักรบ้านย่านำ (นายแสงแมน ปอแสง)
คริสตจักรบ้านจะหยี
คริสตจักรบ้านห้วยปู
คริสตจักร ดอยเวียง (นายอาแม ปอแสง)
คริสตจักรบ้านห้วยขี้เหล็ก(นายแสงยอย ปอแสง)
คริสตจักรวาวี (นายสมชาย)
คริสตจักรห้วยหญ้าไซ(นาเยอซู)
คริสตจักร โป่งขุ่น(นายยูดา)
3.3 การอบรมผู้รับใช้พระเจ้าเพื่อชีวิตและการงานของผู้รับใช้พระเจ้าดีขึ้น
3.4 สรรหาผู้รับใช้พระเจ้าใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงผู้รับใช้พระเจ้า
3.5 เพื่อมิชชันนารีที่ทำงานกับชาวไทยภูเขา คือ ศจ. ดร. มานะ และ ภรรยา, ศจ. คังWEDNESDAY วันพุธ อธิษฐานเผื่อสถาบันพระคริสตธรรมเชียงราย

1. สรรหาอาจารย์สอน
1.1 สรรหามิชชันนารีเพื่อแปลCommentary
1.2 สรรหาอาจารย์ไทย
1.3 สรรหาอาจารย์จากประเทศเกาหลี

2. สรรหานักศึกษา
2.1 ให้มีนักศึกษา ชั้นละ 15-20 คน ตามปริญญาตรี 2 และ ปริญญาโท 2 ระดับ
2.2 นักศึกษาปริญญาตรี 2 ระดับ-ศาสนาศาสตร์ และ คริสเตียนศึกษา
2.3 นักศึกษาปริญญาโท 2 ระดับ-ศาสนาศาสตร์ และ อภิบาลศิษย์
2.4 การอบรมสำหรับผู้นำคริสตจักร ทุกระดับ-ผู้ปกครอง, มัคนายก, ครูรวีฯ, คณะนักร้อง และ อื่น ๆ

3. หาหนังสือ, อุปกรณ์, เจ้าหน้าที่สำนักงาน
3.1 หนังสือ-ได้รับจากมหาวิทยาลัยซองเคียล(500 เล่ม), ศจ. ดร. จีน อุนซอบ(30 เล่ม)
3.2 อุปกรณ์-Computer (15 เครื่อง), Projector(1 เครื่อง)
3.3 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด, ช่าง Computer และอื่น ๆ

4. การสร้างอาจารย์ประจำ

5. การผลิต Textbook ของสถาบัน PTS
5.1 ผลิตหนังสือสำหรับนักศึกษา และ ผู้รับใช้พระเจ้า
5.2 ผลิต Textbook ของสถาบัน PTS
5.3 ผลิต Commentary 66 เล่ม

6. ทีมงาน
6.1 ศจ. ดร. ชนะ ชอง และ อจ. ยงสุข คิม
6.2 ศจ. สัมฤทธิ์ วงษ์สังข์
6.3 ศจ. ดร. มานะ คิม และ อจ. เคียงสุข ลี
6.4 ศจ. ซองชุน คัง
6.5 หัวข้ออธิษฐาน
6.6 ผป. ไพฑูรย์ เทพวงค์
6.7 มัคนายกอาวุโส วันทนีย์ เอ็นโด้

8. นักศึกษาสถาบัน
8.1 นักศึกษาประจำ-ปริญญาตรี(10), ปริญญาโท(6)
8.2 นักศึกษานอกสถาบัน-ผู้รับใช้พระเจ้า ปริญญาตรี(6), ปริญญาโท(16)
8.3 นักศึกษาพิเศษ-ผู้รับใช้พระเจ้าชาวไทยภูเขา(23)

9. เจ้าหน้าที่สถาบัน
9.1 สำนักงาน-
9.2 ห้องครัว-
9.3 ทำความสะอาด-อาจ ประเสริฐ


THURSDAY วันพฤหัสฯ อธิษฐานเผื่อมิชชันนารีของ KPM

1. เพื่อ ศจ. ดร. มานะ และ ภรรยา
1.1 สุขภาพ
1.2 การทำงานต่อหลังจากปลดเกษียนอายุ 66ปี(2009)

2. ศจ. ดร. ชนะ ชอง และ อจ. ยงสุข คิม
2.1 การวางพื้นฐานสถาบัน PTS
2.2 การตั้งและดูแลคริสตจักรเพรสไบทีเรียนในประเทศไทย
2.3 การสรรหาผู้รับงานช่วงต่อหลังจากปลดเกษียณอายุ 70 ปีใน 2016

3. ทีมงาน
3.1 ศจ. ซองชุน คัง และ ภรรยา
3.2 ศจ. จุงซิค ลืม และ ภรรยา, ลูก

4. มิชชันนารีของ KPM
4.1 ศจ. ศิลา ชอง และ ภรรยา, ลูก
4.2 ศจ. ซุนโฮ จัง และ ภรรยา, ลูก
4.4 ศจ. ซังซอน ปาร์ค และ ภรรยา, ลูก
4.5 ศจ. ซูอัน คิม และ ภรรยา, ลูก
4.6 อจ. ซุนดึก วี

5. สรรหามิชชันนารีที่ผู้ร่วมงาน
5.1 ทีมมิชชันนารี-อาจารย์สอน, ผู้ที่ตั้งคริสตจักร, นักดนตรี, ผู้สอนเด็ก, นัก Computer
5.2 ผู้ร่วมงานต่าง ๆ


FRIDAY วันศุกร์ อธิษฐานเผื่อผู้สนับสนุนงานมิชชั่นในประเทศไทย

1. ผู้สนับสนุนในประเทศเกาหลี
(1) ศจ. ดร. จีน อุนซอบ เป็นประธานสมาคมส่งเสริมงานมิชชั่นในประเทศไทย
(2) คริสตจักร ดงกวาง(ศจ. ดร. คิม ฮีแท)
(3) คริสตจักร ซองอึน(ศจ. คิม ยองฮึบ)
(4) คริสตจักร บุนดัง ฮันอุล(ศจ. ดร. คิม คึนซู)
(5) คริสตจักร ซอคกวัน จุงอัง(ศจ. คิม คีซอน)
(6) คริสตจักร ยังมุน(ศจ. ลี ยองซิน)
(7) คริสตจักร แดฮึง(ศจ. ดร. โจ เบียงชอล)
(8) คริสตจักร คังนัม จุงอัง(ศจ. อิม ซองอึน)
(9) องค์การมิชชั่นมกยัง ศต.ที่ 21(ศจ. ซอ คิวจัง)
(10) คริสตจักร ซันดล จุงอัง(ศจ. ดร. ซิน ดงอู)
(11) คริสตจักร แดจอน จุงอัง(ศจ. โชย เบียงนัม)
(12) คริสตจักร แดคู บอมออ(ศจ. ดร. จัง ยองอิล)
(13) คริสตจักร บูซัน จูแร(ศจ. ดร. ลี อินกอน)
(14) คริสตจักร ซินบุซัน(ศจ. โจ จองฮี)
(15) คริสตจักร คึมลึง แกเลียง(ศจ. คิม จองโฮ)
(16) คริสตจักร สัมเร ดงบู(ศจ. ลี คังเลียล)
(17) คริสตจักร จอนจู พัลบก(ศจ. ดร. ลี ซอนคึน)
(18) คริสตจักร จอนจู ยองกวาง(ศจ. ดร. คิม เฮียงจู)
(19) คริสตจักร จอนจู ดงบู(ศจ. ดร. คัง ซองชัน)
(20) คริสตจักร จอนจู ยูซัง(ศจ. ดร. ลี กีลอู)
(21) คริสตจักร จอนจู ซองจี(ศจ. ออม ยองอุน)
(22) คริสตจักร จอนจู วอนดง(ศจ. ยู ซองจง)
(23) คริสตจักร คิมแจ จุกซัน(ศจ. ฮัง ยองคิว)
(24) คริสตจักร ยังซอ จุงอัง(ศจ. คิม ซิน)
(25) คริสตจักร จอนจู จุงซิม(ศจ. ซง อินอุง)
(26) ผป. ชอง ฮวานัม(คริสตจักร จอนจู คึมอัม)
(27) ผป. โชย จงฮุน(คริสตจักร สัมเร ดงบู)
(28) ผปก. ชอง อคฮี(คริสตจักร กวางยอม)
(29) ดร. โชย อึนยอง(คลินิก)
(30) คริสตจักร อึอวังจุงอัง (ศจ. ดร. ฮัง อินชอล)

2. ผู้สนับสนุนในสหรัฐฯ
(1) Tacoma Joongang Presbyterian Church(ศจ. เฮียงซอค ลี)

3. ผู้สนับสนุนในประเทศไทย
(1) มัคนายกอาวุโส วันทนีย์ เอ็นโด้(คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ)

4. อื่น ๆ
(1) ศจ. ดร. คิม จุนกน(ประธานองค์การ )
(2) ผป. ชอง ยองคิว (คริสตจักร สัมเร ดงบู)
(3) ผป. ดร. คิม ฮัค ชอน(คริสตจักร จอนจู ดงบู/มหาวิทายลัย จอนบุก)
(4) ดร. คิม ซุนคี(ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล คิมแจ)SATURDAY วันเสาร์ อธิษฐานเผื่อบิดามารดา พี่น้อง และลูก ๆ

1. สุขภาพของพ่อแม่ของ ศจ. ดร. ชนะ
1.1 พ่อ-ผู้ปกครองคริสตจักร
1.2 แม่-มัคนายกอาวุโสของคริสตจักร

2. ลูก ๆ ของ ศจ. ดร. ชนะ
2.1 แฮริน ลูกสาว
(1) การทำงานบริษัท(IBM Korea)
(2) การรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร(ห้อง)
(3) การหาคู่ครองในอนาคต
2.2 ซอค ลูกชาย
(1) การทำงานใน Medical Center of University of Rochester
(2) การรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร และการรับใช้พระเจ้าอย่างมากขึ้น
(3) การเข้าศึกษาระดับปริญญาโท(ทันตแพทย์)

3. พี่น้องของ ศจ. ดร. ชนะ
3.1 พี่สาว ผู้รับใช้พระเจ้า/ศาสนาจารย์
3.2 พี่สาว มัคนายกอาวุโส/ผู้ปกครอง
3.3 น้องชาย ผู้ปกครอง/มัคนายกอาวุโส
3.4 น้องสาว มัคนายกอาวุโส/มัคนายกอาวุโส
3.5 น้องสาว มัคนายกอาวุโส/มัคนายก
3.6 น้องชาย มัคนายกอาวุโส/มัคนายก


2009-02-11 14:47:24


   

관리자로그인~~ 전체 14개 - 현재 1/1 쪽
14
2010-03-30
1557
13
첨부화일 : 3588;3619;3636;3626;3605;3592;3633;3585;3619;3611;3634;3585;3594;3617;.pdf (263611 Bytes)
2010-03-27
951
12
첨부화일 : 03648;3607;3624;3609;3634;- 3617;3585;3619;3634;3588;3617;  2010.pdf (1363468 Bytes)
2010-02-02
960
11
첨부화일 : 3627;3609;3657;3634;3607;3637;3656;3626;3617;3634;3594;3636;3585;3588;3619;3636;3626;3605;3592;3633;3585;3619;.pdf (1278509 Bytes)
2010-02-02
1026
10
2010-01-21
1973
9
첨부화일 : ch2009.jpg (266085 Bytes)
2010-01-21
1369
8
첨부화일 : 3619;3634;3618;3591;3634;3609;3611;3637; 2009.doc (142336 Bytes)
2010-01-20
1778
7
Suraphan
2009-08-25
906
6
2009-08-19
850
5
Apisit
2009-06-27
1242
2009-02-11
2084
3
2009-02-11
969
2
2009-02-11
4237
1
2009-02-11
1042

[맨처음] .. [이전] 1 [다음] .. [마지막]