Chana [ E-mail ]
  ระเบียบนมัสการพระเจ้า(แบบอย่าง)
  http://www.kpmthai.org

ระเบียบนมัสการพระเจ้า

1. สงบใจอธิษฐานเข้าสู่นมาสการะเจ้า ...บรรเลงเลง
2. บทเชิญช่วนนมัสการพระเจ้า และ อธิษฐาน(ยอห์น 4.24)
"พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง”
*3. ถวายเพลงเทิดพระเกียรติ ..........บทที่ 32 เราประชุมกันขอพรยิ่งใหญ่
4. อธิษฐานตามแบบที่พระเยซูคริสต์ตรัสสอน(ปกหลังหนังสือเพลง)
5. อ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สลับกัน....นายกิตติศักดิ์ โสภณโชคอำนวย
บทที่ 351 พระวิญญาณบริสุทธิ์
6. กล่าวคำปฏิญาณหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต(ปกหลังหนังสือเพลง)
7. ถวายเพลงนมัสการพระเจ้า........บทที่ 36 องค์พระวิญญาณพระเจ้าเท่านั้น
8. อธิษฐาน ....................................นายสิทธิพงศ์ สุนทราวิรัตน์
9. ถวายทรัพย์ และ อธิษฐานมอบถวาย
บทเชิญชวนการถวายทรัพย์ (เอเฟซัส 5.20)......... น.ส. เมธาวี จูเปาะ
“จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอ ในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา”
เพลงถวายทรัพย์....บทที่ 232 อยู่เพื่อพระเยซูชีวิตดูงานมจริง
*อธิษฐานมอบถวายทรัพย์.....ศาสนาจารย์ ดร. ชนะ ชอง
ผู้เดินถุงถวาย............น.ส. ดารณี ฤทัยกริ่ม, น.ส. เตือนจิต ทวีโชติ
10. อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า………น.ส. สุภารีย์ สุนทราวิรัตน์
พระคัมภีร์ “กาลาเทีย 5.24-25”
11. ถวายเพลงพิเศษ…น.ส. สุภารีย์, น.ส. เมธาวี, น.ส. ดารณี, น.ส. เตือนจิต
บทที่ 255 ข้าเต็มใจจะเดินไปกับพระเยซูคริสต์
12. การเผยพระวจนะของพระเจ้า และ อธิษฐาน…Rev. Kwang Soo Oh
หัวข้อ “ผู้ที่ต้องดำเนินชีวิตด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์” ศจ. ซองชุน คัง
*13. ถวายเพลงอุทิศถวายตัว ......บทที่ (16) เชิญพระผู้เป็นลมปราณ (112)
*14. ขอพระพร.......................... ศาสนาจารย์ ดร. ชนะ ชอง
*15. เพลงตอบสนอง (ข้าคิดถึงพระวิหาร)
16. สงบใจอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
เครื่องหมาย * นั้น ที่ประชุมยืนขึ้น


ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้เอาเนื้อหนังกับความอยาก และตัณหาของเนื้อหนังตรึงไว้
ที่กางเขนแล้ว ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย
เราอย่าถือตัว อย่ายั่วโทสะกัน และอย่าอิจฉาริษยากันเลย (กาลาเทีย 5.24-25)


-------------------

รวีวารศึกษาผู้ใหญ่ (วันอาทิตย์ 10.00 น.)
ผู้รับใช้พระเจ้า นายสิทธิพงศ์ สุนทราวิรัตน์
ผู้เล่าเรื่อง น.ส. เมธาวี จูเปาะ
ชื่อเล่าเรื่อง “คำพยานในการเข้าร่วมประชุม WOGA 2007 Korea”
------
รวีวารศึกษาอนุชน (วันอาทิตย์ 14.00 น.) ห้อง 201
ผู้รับใช้พระเจ้า น.ส. สุภารีย์ สุนทราวิรัตน์
สอนพระคัมภีร์ “ภัยพิบัติจากเลือด” (อพยพ 7.14-24)
(Exodus-John H. Dobson)
ผู้ร่วม น.ส. เมธาวี, นายสิทธิพงศ์
------
รวีวารศึกษาผู้เชื่อใหม่ (วันอาทิตย์ 14.00 น.) ห้อง 202
ผู้รับใช้พระเจ้า นายกิตติศักดิ์ โสภณโชคอำนวย
สอนพระคัมภีร์ คำถามคำตอบสังเขป ข้อ 30-32
(The Westminster Shorter Catechism)
ผู้ร่วม น.ส. เตือนจิต, น.ส. ดารณี
------
การประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า (วันเสาร์ 15.30-16.30 น.)
หัวหน้าทีมประกาศฯ น.ส. เมธาวี จูเปาะ
ณ. หมู่บ้าน ดอยสะเก็น

--------------------

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2007 (45/52)
เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2007
เป้าหมาย PTS
เต็มด้วยความรู้ เต็มด้วยความสามารถ เต็มด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้ายังไม่เต็ม อย่าพึ่งออกจากที่นี่ เพื่อไม่ต้องทำร้ายคริสตจักร

-----------------

การประชุมอธิษฐานเช้าตรู่ (ทุกวัน 06.00-07.00 น.)
อธิษฐานส่วนตัว 30 นาที ก่อนประชุม ท่องจำรายชื่อพระคัมภีร์ 66 เล่ม ภาษาอังกฤษ
ผู้นำประชุม ศาสนาจารย์ ดร. ชนะ ชอง
ผู้นำอธิษฐาน น.ส. เมธาวี(วันจันทร์), นายกิตติศักดิ์(วันอังคาร),
น.ส. น.ส. ดารณี(วันพุธ), น.ส. เตือนจิต(วันพฤหัสบดี)
นายสิทธิพงศ์(วันศุกร์), น.ส. สุภารีย์(วันเสาร์)
พระคัมภีร์ เพลงสดุดี บทที่ 31-37
------
การประชุมสรรเสริญพระเจ้า (วันอาทิตย์ 16.00-17.00 น.)
ฝึกหัดเพลงนมัสการพระเจ้า 30 นาที ก่อนประชุม
ผู้นำประชุม น.ส. สุภารีย์ สุนทราวิรัตน์
ผู้นำอธิษฐาน นายกิตติศักดิ์ โสภณโชคอำนวย
เพลงพิเศษ นายสิทธิพงศ์ สุนทราวิรัตน์, นายกิตติศักดิ์ โสภณโชคอำนวย
(บทที่ 314 เชิญเชื่อพระเยซู )
แบ่งปันคำพยาน นักศึกษาทุกคน
------
การประชุมอธิษฐานวันพุธ (18.00-19.30 น.)
ผู้นำประชุม น.ส. เมธาวี จูเปาะ
ผู้สอนพระคัมภีร์ ศาสนาจารย์ ดร. ชนะ ชอง
พระคัมภีร์ “พระเยซูทรงรับบัพติศมา” (มาระโก 1.9-11)
สรรเสริญพระเจ้า, อธิษฐาน และศึกษาพระคัมภีร์
------
การสรรเสริญพระเจ้า (วันอาทิตย์ 09.30 น.)
ผู้นำเพลง นายสิทธิพงศ์ สุนทราวิรัตน์
เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน บทที่ 166-170
------
ฝึกหัดเพลงนมัสการพระเจ้า (ทุกวัน 18.30 น.)
ผู้นำเพลง นายสิทธิพงศ์ สุนทราวิรัตน์
เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน บทที่ 151-155

--------------------
ข่าวคริสตจักร

1. ขอขอบพระคุณ – ขอบคุณ ศจ. กวางซู โอ(Rev. Kwang Soo Oh) ได้เผยพระวจนะของพระเจ้าให้แก่เราในวันนี้ และ จะเลี้ยงอาหารพิเศาในเย็นวันพฤหัศบดี ศจ. ซองชุน คัง ล่าม
ในการประชุมสรรเสริญพระเจ้า นักศึกษาทุกคนเป็นพยานในการรับใช้พระเจ้าปิดเทอม

2. การศึกษา PTS ประจำเดือนกันยายน - วันที่ 12-16 วิชา ความเสื่อมโทรมของคริสตจักรในยุคสุดท้าย สอนโดย Rev. Kwang Soo Oh (ศจ. กวางซู โอ) วันที่ 19-23 วิชา Commentary of John สอนโดย ศาสนาจารย์ ดร. ชนะ ชอง (Rev. Chana Chung, D.Min., Th.D.) วันที่ 26-30 วิชา Commentary of John สอนโดย ศาสนาจารย์ ดร. ชนะ ชอง
อธิษฐานเช้าตรู่(05.30-07.00 น.), ฝึกเพลงนมัสการพระเจ้า(18.00-18.30 น.), Computer work (18.30-21.00 น.)

3. การฝึกงานนักศึกษาในเทอมนี้ – สำหรับเทอมนี้ PTS จะหาคริสตจักรที่นักศึกษาออกไปฝึกงานในอเสาร์, อาทิตย์ โดยเฉพาะคริสตจักรเพรสไบทีเรียนในบนดอย

4. โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา และจัดซื้อที่ดิน – เรามีโครงการก่อสร้างหอพักในเดือน กันยายน โดย งบประมาณ 2,405,956 บาท และ จัดซื้อที่ดินข้างๆ อาคารของเรา 100 ตารางวา ราคา 500,000 บาท ขออธิษฐานเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่ PTS(สำนักงาน) – น.ส. ปาลินี ปันใจดี (23ปี/คริสตจักรถาวรธรรม /โทร. 086-186-8432 / ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย อ. พาน) เข้าทำงานเจ้าหน้าที่สำนักงานของ PTS ตั้งแต่เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2007

--------

ผู้รับใช้ประจำเดือน กันยายน 2007
(1) ผู้รับผิดชอบธรรมาสน์และเวที- น.ส. เมธาวี, นายกิตติศักดิ์, น.ส. เตือนจิต
(2) ปฏิคมประจำเดือนนี้-น.ส. เมธาวี จูเปาะ
(3) ผู้รับผิดชอบทำอาหารในวันอาทิตย์- น.ส. สุภารีย์, นายสิทธิพงศ์, น.ส. ดารณี
(4) ผู้ดูแลอาคารและบริเวณ –บริเวณอาคาร (น.ส. เมธาวี)
ชั้นที่ 1 (นายสิทธิพงศ์) ชั้นที่ 2 (นายกิตติศักดิ์)
ชั้นที่ 3 (น.ส. สุภารีย์) ประตู (น.ส. เมธาวี)

2009-02-11 13:51:19


   

관리자로그인~~ 전체 14개 - 현재 1/1 쪽
14
2010-03-30
1557
13
첨부화일 : 3588;3619;3636;3626;3605;3592;3633;3585;3619;3611;3634;3585;3594;3617;.pdf (263611 Bytes)
2010-03-27
951
12
첨부화일 : 03648;3607;3624;3609;3634;- 3617;3585;3619;3634;3588;3617;  2010.pdf (1363468 Bytes)
2010-02-02
960
11
첨부화일 : 3627;3609;3657;3634;3607;3637;3656;3626;3617;3634;3594;3636;3585;3588;3619;3636;3626;3605;3592;3633;3585;3619;.pdf (1278509 Bytes)
2010-02-02
1026
10
2010-01-21
1973
9
첨부화일 : ch2009.jpg (266085 Bytes)
2010-01-21
1369
8
첨부화일 : 3619;3634;3618;3591;3634;3609;3611;3637; 2009.doc (142336 Bytes)
2010-01-20
1778
7
Suraphan
2009-08-25
906
6
2009-08-19
850
5
Apisit
2009-06-27
1242
4
2009-02-11
2083
3
2009-02-11
968
2009-02-11
4237
1
2009-02-11
1042

[맨처음] .. [이전] 1 [다음] .. [마지막]