apis [ E-mail ]
  report-Jan10 Plan-Feb10
  
첨부화일1 :
첨부화일 : 3627;3609;3657;3634;3607;3637;3656;3626;3617;3634;3594;3636;3585;3588;3619;3636;3626;3605;3592;3633;3585;3619;.pdf (1278509 Bytes) 3627;3609;3657;3634;3607;3637;3656;3626;3617;3634;3594;3636;3585;3588;3619;3636;3626;3605;3592;3633;3585;3619;.pdf (1278509 Bytes)
첨부화일2 :
첨부화일 : 3648;3607;3624;3609;3634;- 3617;3585;3619;3634;3588;3617;  2010.pdf (1363468 Bytes) 3648;3607;3624;3609;3634;- 3617;3585;3619;3634;3588;3617; 2010.pdf (1363468 Bytes)

รายงานคริสตจักรปากชม เดือน มกราคม 2010
1. การนมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ และการประชุมเพื่อศึกษาพระคัมภีร์
(1.1) การนมัสการพระเจ้าคริสตจักรเด็ก เวลา 08.30-10.00 น.
รายการ -การฝึกร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า 08.30-09.00 น.
เพลงชีวิตคริสเตียน บทที่ 1, 10
-การศึกษาพระคัมภีร์ 09.00-09.30 น.
(1) 2โครินธ์ 5:17 “ต้อนปีใหม่ 2010”
(2) มัทธิว 19:13-14 “พระเยซูทรงรักเด็ก”
(3) มาระโก 1:21-28 “พระเยซูมีฤทธิ์อำนาจเหนือมาร”
(4) มาระโก 2:1-12 “พระเยซูรักษาคนเป็นง่อยให้หาย”
(5) มาระโก 3:1-6 “พระเยซูรักษาชายมือข้างหนึ่งลีบ”
-การนมัสการพระเจ้า 09.30-10.00 น.
ผู้เข้าร่วมนมัสการเด็ก จำนวน 5 – 7 – 6 – 8 – 6 คน
(1.2) การนมัสการพระเจ้าของคริสตจักร เวลา 10.00-12.00 น.
-การฝึกร้องเพลงนมัสการพระเจ้า 10.00-10.30 น.
-การศึกษาพระคัมภีร์ 10.30-11.00 น. “หน้าที่ของสมาชิกคริสตจักร”
-การนมัสการพระเจ้า 11.00-12.00 น.
(1) เฉลยธรรมบัญญัติ 10:12-17 “ตามความประสงค์ของพระเจ้า” (ปีใหม่2010)
(2) มัทธิว 19:13-15 “วันเด็ก 2010-จงให้เด็กๆเข้ามา” (10 ม.ค. 2010)
(3) โคโลสี 1:9-14 “คำอธิษฐานเพื่อดำเนินชีวิต ปี 2010”
(4) เอเฟซัส 1:3-10 “พระพรนานาประการในปี 2010”
(5) โยเอล 2:23-27 “พระพรแห่งความเปรมปรีดิ์”
สมาชิกที่เข้าร่วมนมัสการพระเจ้า 17 – 19 – 24 – 19 – 22 คน

เงินถวายทรัพย์ เดือน มกราคม 2010 ทั้งหมด 17,925 บาท
ถวายประจำ (15 – 14 – 21 – 15 – 20 ) 6,665 บาท
ถวายสิบลด (6 – 7 – 10 – 6 – 9 ) 6,660 บาท
ถวายขอบคุณ (1) 200 บาท
ถวายพิเศษเพื่อโบสถ์ (1) 200 บาท
ถวายพิเศษองค์การมิชชั่น KPM 4,200 บาท

ค่าใช้จ่าย เดือน มกราคม 2010 จำนวน 15,839 บาท
ค่าตอบแทนผู้รับใช้พระเจ้า 10,000 บาท
ค่าเดินทางเพื่อประชุมประจำปีที่คริสตจักรฮาเลลูยา กรุงเทพฯ 1,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ประกาศ 3,500 บาท
ค่าเอกสารสมุดบัญชีปี2010,ซองถวายทรัพย์ 439 บาท
ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า 500 บาท
ค่าอุปกรณ์ต่อเครื่องกรองน้ำดื่ม 200 บาท

(1.3) การประชุมคณะอนุชน วันอาทิตย์ เวลา 14.00-15.00 น.
-เริ่มต้น วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2010 มีอนุชนเข้ามาร่วม 7 คน
(1.4) การนมัสการสรรเสริญพระเจ้าตอนเย็น เวลา 19.00-20.30 น. ที่บ้านสมาชิก (คุณรัชนี ศรีพล) ผู้เข้าร่วม อาทิตย์ที่ 17 ม.ค. 5 คน อาทิตย์ที่ 31 ม.ค. 5 คน เด็ก 2 คน
(1.5) การนมัสการพระเจ้าและพิธีศักดิ์สิทธิ์มหาสนิท วันอาทิตย์ที่ 31 ม.ค. สมาชิกที่เข้าพิธีศักดิ์สิทธิ์มหาสนิท 14 คน

2. การประชุมตามบ้านสมาชิกและศึกษาพระคัมภีร์
(2.1) การประชุมอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร์ วันพุธ 2 ครั้ง
วันพุธที่ 13 ม.ค. เวลา 19.00-20.30 น. บ้าน คุณมะโนไพ พงศ์สัมพันธ์ ผู้เข้าร่วม 7 คน
วันพุธที่ 27 ม.ค. เวลา 19.00-20.30 น. บ้าน คุณชัยเกียรติ คลังปัญญาทรัพย์ 11 คน
(2.2) การเยี่ยมสมาชิก 7 ครั้ง วันอังคารที่ 5, 12, 26 จำนวนสมาชิกที่เยี่ยม 7 ครอบครัว
วันศุกร์ ที่ 8, 15, 22, 29 จำนวนสมาชิกที่เยี่ยม 9 ครอบครัว
(2.3) การประชุมศึกษาพระคัมภีร์ที่คริสตจักร ทุกวันอังคาร ถึง ศุกร์ เวลา 08.30-09.30 น.
จำนวน 12 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 7 คน ร้องเพลง บทที่ 60-91 อ่านพระคัมภีร์ด้วยกันวันละบท
โคโลสี -2 เธสะโลนิกา
3. การประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า
(3.1) การจัดงานวันเด็ก ร่วมกับเทศบาล หน่วยงานราชการ ที่โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
วันเสาร์ที่ 9 ม.ค. จัดนิทรรศการเกี่ยวกับคริสตจักร และพันธกิจพัฒนาเด็ก แจกใบปลิว(หนังสือ
ให้ด้วยรัก, อื่นๆ)

4. งานพันธกิจเด็กของคริสตจักร
(4.1) โรงเรียนพระคัมภีร์วันเสาร์ ทุกวันเสาร์ เวลา 08.30-15.00 น. จัด 2ครั้ง คือ
วันเสาร์ที่ 16 และ 23 มีเด็กเข้ามาเรียน 70-75 คน ชั้นอนุบาล 15,16 คน
ชั้นป.1-ป.2 จำนวน 12, 14 คน ชั้นป.3-ป.4 จำนวน 20, 21 คน ชั้น ป.5 จำนวน 16, 15 คน
ป. 6 จำนวน 7, 9 คน
เวลา 08.30-09.00 ฝึกร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า 09.00-09.25 การมัสการพระเจ้า
09.30-10.30 น. การศึกษาพระคัมภีร์ 10.30-10.45 อาหารว่าง 10.45-11.50 การดูแลสุขภาพ
และศิลปะ 11.50-13.00 รับประทานอาหารเที่ยง และพักผ่อน
13.00-14.45 ลักษณะนิสัยสังคมอารมณ์ และการเรียนรู้ เช่นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หรือคอมพิวเตอร์
14.45-15.00 การรักษาความสะอาด ทั้งในคริสตจักรและนอกคริสตจักร
วันเสาร์ที่ 2 ม.ค. หยุด ปีใหม่ เสาร์ที่ 9 ม.ค. จัดงานวันเด็กที่ โรงเรียนชุมชนฯ
วันเสาร์ที่ 30 ม.ค. เรียนนอกสถานที่ ที่ไร่พระพร ระยะทางห่าง 12 ก.ม. ฝึกการทำสบู่
(4.2) การจัดงานวันเด็ก เสาร์ที่ 9 ม.ค. สำหรับเด็กในโครงการ และเด็กทั่วไป ร่วมกับทุกหน่วยงาน

5. สภาพของผู้รับใช้พระเจ้า
(5.1) การพัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณ
ตื่นนอน 04.20 น. อธิษฐานเช้าตรู่(ส่วนตัว) 04.30-05.00 น.
อ่านพระคัมภีร์ 05.00-05.30 น. และ 06.20-07.00 น. 10-15 บท
ออกกำลังกาย 05.40-06.10 น.
การเตรียมพระคัมภีร์ เพื่อศึกษาพระคัมภีร์ การเยี่ยมเยียน และสั่งสอนสมาชิก 07.00-08.00 น.
การประชุมคณะทำงานรวมทั้งหมด 7 คน 08.30-09.30 น.
เยี่ยมสมาชิกและเตรียมงานคริสตจักร การทำบทเรียน 10.00-12.00และ13.00-17.00 น.
การพัฒนาความรู้ และการทำหนังสือ ช่วง 20.00-22.00 น.
อ่านพระคัมภีร์ เดือน ม.ค. จากพระธรรม ปฐมกาล – 2พงศาวดาร จำนวน 379 บท
หัวข้ออธิษฐาน (1) ให้สมาชิกทุกคนเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์พร้อมเพียงกัน
(2) ให้มีคณะอนุชนที่เข้มแข็ง
(3) ให้มีผู้รับเชื่อใหม่ ปี 2010 จำนวน 10 คน
(5.2) เข้าร่วมประชุมคณะผู้รับใช้พระเจ้า ที่คริสตจักรฮาเลลูยา กรุงเทพฯ วันที่ 19-20 ม.ค.แผนการรับใช้พระเจ้า เดือน กุมภาพันธ์
1. การนมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์
(1.1) การนมัสการพระเจ้าคริสตจักรเด็ก เวลา 08.30-10.00 น.
-การฝึกร้องเพลง ชีวิตคริสเตียน จำนวน 4 เพลง
-การสร้างสมาชิกคริสตจักรเด็ก ให้มีเด็กมาร่วมนมัสการ 10 คน
-การศึกษาพระคัมภีร์ พระธรรมมาระโก มาระโก 4:35-41 /5:1-20/ 6:31-44/ 6:45-52
-การนมัสการพระเจ้า –ให้เด็กรู้จักการถวายเกียรติแด่พระเจ้า
(1.2) การนมัสการพระเจ้าของสมาชิกคริสตจักร เวลา 10.00-12.00 น.
-การฝึกร้องเพลงชีวิตคริสเตียน บทที่ 10-30
-การศึกษาพระคัมภีร์ “หน้าที่ของสมาชิกคริสตจักร”(ต่อ)
-ให้มีสมาชิกทุกคนเข้าร่วมการประชุมนมัสการพระเจ้า อย่างตรงเวลา
(1.3) การประชุมคณะอนุชน ให้มีคณะอนุชน 10 คน มีการร้องเพลง การศึกษาพระคัมภีร์เพื่อการประกาศฯ
(1.4) การนมัสการสรรเสริญพระเจ้า เวลา 19.00-20.30 น. เพื่อฟื้นฟูจิตวิญญาณ ที่บ้านคุณรัชนีที่ไม่สามารถเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าในช่วงเช้าได้
2. การอบรมสั่งสอนพระคัมภีร์ของสมาชิกคริสตจักร
(2.1) ระวีวารศึกษาของคริสตจักร สำหรับคริสตจักรเด็ก เวลา 09.00-09.30 น.
สำหรับสมาชิก เวลา 10.30-11.00 น.
(2.2) การศึกษาพระคัมภีร์และการประชุมตามบ้านสมาชิก เพื่อการสามัคคีธรรมและเพื่อสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณของสมาชิกคริสตจักรให้เข้มแข็ง ทุกวัน พุธ พฤหัส เวลา 19.00-20.30 น.
(2.3) การประชุมศึกษาพระคัมภีร์ที่คริสตจักร ทุกวันอังคาร ถึงศุกร์ เวลา 08.30-09.30 น.
พระธรรม 1ทิโมธี – ทิตัส
3. การประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า
(3.1) การประชุมประกาศฯเพื่ออนุชน วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. เวลา 14.00-15.30 น.
(3.2) กลุ่มประกาศตามผู้ที่สนใจ ทุกวันศุกร์ เวลา 19.00-20.30 น. เป้าหมาย 4 กลุ่ม กลุ่มละ 8-10 คน
(3.3) การเป็นพยานส่วนตัวกับผู้ที่สนใจและที่มีโอกาสประกาศกับเขา สัปดาห์ละอย่างน้อย 3 คน
4. พิธีและเทศกาล
(4.1) เทศกาลเข้าสู่ธรรม เริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ. 28 ก.พ. 7, 14, 21, และ28 มี.ค.
(4.2) สัปดาห์วันพุธขี้เถ้า เพื่อเตรียมเข้าสู่เทศกาลเข้าสู่ธรรม วันที่ 15-19 ก.พ. เป็นการเตรียมจิตใจด้วยการสารภาพความผิดบาปต่อพระเจ้า -ผู้รับใช้พระเจ้า อธิษฐานอดอาหาร


5. การเยี่ยมสมาชิกของคริสตจักร
(5.1) การเยี่ยมสมาชิกผู้ที่ขาดการนมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ ในวันอังคาร
(5.2) การเยี่ยมสมาชิกเพื่อเตรียมมานมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ ในวันศุกร์
(5.3) การเยี่ยมตามสถานการเช่น สมาชิกเจ็บป่วย หรือมีงานพิเศษ ตามสถานการณ์
(5.4) การเตรียมเอกสาร และข้อพระคัมภีร์เพื่อเยี่ยมสมาชิกตามสภาพของสมาชิก
7. การพัฒนาชีวิตผู้รับใช้พระเจ้า
(7.1) การเขียนวิทยานิพนธ์เพื่อ ปริญญา D. Min
(7.2) การเข้าร่วมประชุมคณะผู้รับใช้เพื่อพัฒนาการรับใช้พระเจ้า เดือน นี้ 22-26 ก.พ.
(7.3) การเตรียมเอกสาร ครบ30ปี คณะ KPM
(7.4) การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของศิษยาภิบาลในคริสตจักร 1 ปี
8. โครงการพิเศษ การพัฒนาเด็กและเยาวชน
(8.1) โรงเรียนพระคัมภีร์วันเสาร์คริสตจักรปากชม ทุกวันเสาร์ เวลา 08.30-15.00 น.
วันเสาร์ที่ 6, 13, 20, 27 ก.พ.

2010-02-02 17:55:33


   

관리자로그인~~ 전체 14개 - 현재 1/1 쪽
14
2010-03-30
1557
13
첨부화일 : 3588;3619;3636;3626;3605;3592;3633;3585;3619;3611;3634;3585;3594;3617;.pdf (263611 Bytes)
2010-03-27
951
12
첨부화일 : 03648;3607;3624;3609;3634;- 3617;3585;3619;3634;3588;3617;  2010.pdf (1363468 Bytes)
2010-02-02
960
첨부화일 : 3627;3609;3657;3634;3607;3637;3656;3626;3617;3634;3594;3636;3585;3588;3619;3636;3626;3605;3592;3633;3585;3619;.pdf (1278509 Bytes)
2010-02-02
1027
10
2010-01-21
1974
9
첨부화일 : ch2009.jpg (266085 Bytes)
2010-01-21
1370
8
첨부화일 : 3619;3634;3618;3591;3634;3609;3611;3637; 2009.doc (142336 Bytes)
2010-01-20
1778
7
Suraphan
2009-08-25
906
6
2009-08-19
850
5
Apisit
2009-06-27
1243
4
2009-02-11
2084
3
2009-02-11
969
2
2009-02-11
4237
1
2009-02-11
1042

[맨처음] .. [이전] 1 [다음] .. [마지막]