Apisit [ E-mail ]
  แผนงานคริสตจักรปากชม ปี 2010
  

แผนงานการดำเนินงานคริสตจักรปากชม ปี 2010
หัวข้อ ปี 2010 “ประกาศพระคริสตแก่ทุกชุมชน”
เป้าหมายเพื่อการเพิ่มพูนคริสตจักร “ผู้เชื่อใหม่และรับบัพติศมา จำนวน 10 คน”
วิธีการและความเป็นไปได้ การติดตามผลผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมในวันคริสตมาส 2009 ที่ผ่านมา โดยการจัดกลุ่มผู้ที่สนใจเพื่อประกาศและสอนพระกิตติคุณของพระเจ้า
เป้าหมายพัฒนาฝ่ายวิญญาณของผู้รับใช้พระเจ้า อ่านและศึกษาพระคัมภีร์ จำนวน 4 เที่ยว อ่านพระคัมภีร์วันละอย่างน้อย 15 บท
เป้าหมายเพื่อพัฒนาคริสตจักร การทาสีโบสถ์ใหม่ และการซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์

แผนงานเพื่อดำเนินงานคริสตจักร
1. การนมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์
(1.1) การนมัสการพระเจ้าคริสตจักรเด็ก เวลา 08.30-10.00 น.
-การฝึกร้องเพลง ชีวิตคริสเตียน จำนวน 50 เพลง
-การสร้างสมาชิกคริสตจักรเด็ก ให้มีสมาชิกจำนวน 20 คน
-การศึกษาพระคัมภีร์ ที่เด็กสามารถเข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้
-การนมัสการพระเจ้า –ให้เด็กรู้จักการถวายแด่พระเจ้า
(1.2) การนมัสการพระเจ้าของสมาชิกคริสตจักร เวลา 10.00-12.00 น.
-การฝึกร้องเพลงชีวิตคริสเตียน บทที่ 1-150
-การสร้างชีวิตสมาชิกคริสตจักรให้รู้จักรับผิดชอบการนมัสการพระเจ้าอย่างตรงเวลา
-ให้มีสมาชิกเข้าร่วมการประชุมนมัสการพระเจ้า 25-35 คน
-ให้สมาชิกทุกคนได้ศึกษาพระคัมภีร์เป็นประจำ
-การนมัสการพระเจ้า ให้สมาชิกรู้จักถวายชีวิต ถวายเวลา ถวายทรัพย์ เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า
(1.3) การนมัสการสรรเสริญพระเจ้า เวลา 19.00-20.30 น. เพื่อฟื้นฟูจิตวิญญาณ เพื่อบางคนที่ไม่สามารถเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าในช่วงเช้าได้
2. การอบรมสั่งสอนพระคัมภีร์ของสมาชิกคริสตจักร
(2.1) โรงเรียนพระคัมภีร์วันเสาร์คริสตจักรปากชม ทุกวันเสาร์ เวลา 08.30-15.00 น. เป้าหมายมีเด็กเข้ามาในคริสตจักร 120 คน อายุ 5-13 ปี เพื่อปลูกฝังพระกิตติคุณของพระเจ้า ให้เด็กได้รู้และตัดสินใจรับเชื่อในพระเยซูคริสต์ เข้ามาเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของคริสตจักรต่อไป
(2.2) ระวีวารศึกษาของคริสตจักร สำหรับคริสตจักรเด็ก เวลา 09.00-09.30 น. สำหรับสมาชิก เวลา 10.30-11.00 น.
(2.3) การศึกษาพระคัมภีร์และการประชุมตามบ้านสมาชิก เพื่อการสามัคคีธรรมและเพื่อสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณของสมาชิกคริสตจักรให้เข้มแข็ง ทุกวัน พุธ พฤหัส เวลา 19.00-20.30 น.
(2.4) การประชุมศึกษาพระคัมภีร์ที่คริสตจักร ทุกวันอังคาร ถึงศุกร์ เวลา 08.30-09.30 น.
(2.5) โรงเรียนพระคัมภีร์ภาคฤดูร้อน วันที่ 6-9 เม.ย. 2010 หัวข้อ “พระเยซูคริสต์เป็นความสว่างแห่งชีวิต” เป้าหมายเด็กเข้ามาร่วม 100 คน
(2.6) การอบรมผู้นำคริสตจักร จำนวน 8 คน เดือน ส.ค.-ต.ค. เดือนละ 4 วัน เวลา 09.00-12.00 น.หลักสูตร “การปรนนิบัติรับใช้คริสตจักรและตำแหน่ง”
(2.7) การอบรมผู้เชื่อใหม่เพื่อรับบัพติศมา จำนวน 4-6 คน เป็นรายบุคคล ให้มีพระคัมภีร์และอ่าน 1 เที่ยว เรียนคำถามคำตอบสังเขป และทดสอบ โดยข้อเขียนและโดยสัมภาษณ์
(2.8) จัดทำปฏิทินเพื่อส่งเสริมสมาชิกในการอ่านพระคัมภีร์ให้จบภายใน 1 ปี และให้รู้จักพันธกิจของคริสตจักร
3. การประกาศพระกิตติคุณและค่ายคริสตจักร
(3.1) การประกาศฯเพื่อการเพิ่มพูนคริสตจักร
(1) กลุ่มประกาศตามผู้ที่สนใจ ทุกวันศุกร์ เวลา 19.00-20.30 น. เป้าหมาย 4 กลุ่ม กลุ่มละ 8-10 คน
(2) การเป็นพยานส่วนตัวกับผู้ที่สนใจและที่มีโอกาสประกาศกับเขา เช่นมีโอกาสเดินทางด้วยกัน ทำงานเพื่อสังคมด้วยกัน หรือนัดหมายเพื่อสนทนากัน รับประทานอาหารด้วยกัน ฯลฯ
(3) โดยกลุ่มสามัคคีธรรมที่เป็นญาติพี่น้องของสมาชิกที่ยังไม่เชื่อ หรือเพื่อนบ้านของสมาชิกที่เชิญชวนเข้ามาร่วมสามัคคีธรรมด้วยกัน
(4) การประชุมเพื่อการประกาศ ในวันสำคัญ คือ วันวาเลนไทน์ จัดการประกาศกับเยาวชนและครอบครัวใหม่ วันแม่แห่งชาติ การประกาศกับคณะสตรี วันขอบพระคุณพระเจ้า โดยให้สมาชิกเชิญเพื่อนบ้านมารับประทานอาหารในวันขอบพระคุณพระเจ้าและจัดประชุมเพื่อประกาศพระคุณของพระเจ้า วันคริสตมาส การประชุมเพื่อประกาศข่าวดีวันคริสตมาส
(3.2) ค่ายคริสตจักร จำนวนสมาชิก 20 คน วันที่ 19-21 ต.ค. สถานที่ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวง ระยะทางห่างจากปากชม 180 ก.ม. ค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000 บาท
(3.3) ค่ายอ่านออกเขียนได้ สำหรับเด็กที่เรียนอ่อน จำนวน 30 คน วันที่ 5-8 ต.ค. 2010 สถานที่ คริสตจักรปากชม
4. พิธีและเทศกาล
(4.1) พิธีศักดิ์สิทธิ์มหาสนิท วันอาทิตย์ที่5 ของเดือนที่มี 5 สัปดาห์ คือวันที่ 31 ม.ค./ 30พ.ค./
29 ส.ค./ และ 31 ต.ค.
(4.2) เทศกาลเข้าสู่ธรรม เริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ. 28 ก.พ. 7, 14, 21, และ28 มี.ค.
(4.3) วันอีสเตอร์ อาทิตย์ที่ 4 เม.ย. มีการประชุม “รุ่งอรุณแห่งชัยชนะ” (06.00-07.30 น.) และการนมัสการพระเจ้า “วันแห่งชัยชนะ” (11.00-12.00น.) การนมัสการสรรเสริญพระเจ้าเพื่อ “ฉลองชัยชนะของพระเยซูคริสต์” เชิญผู้สนใจเข้ามาร่วมประชุมด้วยกัน
(4.4) วันเพนเตคอส วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ค. คิดถึงการมีชีวิตที่เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
(4.5) วันระลึกการปฏิรูปคริสตศาสนา วันอาทิตย์ที่ 31 ต.ค. ให้สมาชิกได้รับการฟื้นฟูด้วยพระวจนะของพระเจ้า
(4.6) วันขอบพระคุณพระเจ้า วันที่ 25 พ.ย. คริสตจักรจัดพิธีขอบพระคุณพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. สมาชิกนำพืชผลแรก ข้าว และเงินทอง ถวายขอบพระคุณพระเจ้า
(4.7) เทศกาลพระเยซูคริสต์เสด็จลงมา (เตรียมคริสตมาส) เริ่มจาก วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 5, 12, และ 19 ธ.ค. เพื่อเตรียมจิตใจสมาชิกให้พร้อมที่จะเฉลิมฉลองคริสตมาส
(4.8) วันคริสตมาส 25 ธ.ค. การนมัสการฉลองคริสตมาส 10.30-12.00 น. และการประชุมเพื่อประกาศข่าวดีวันคริสตมาส เวลา 18.00-21.00 น.
5. การประชุมฟื้นฟูและการอธิษฐานพิเศษของคริสตจักร
(5.1) การประชุมฟื้นฟู ด้วยการอธิษฐานพิเศษ 1 สัปดาห์ เวลา 08.00-12.00 น.
(1) สัปดาห์วันพุธขี้เถ้า เพื่อเตรียมเข้าสู่เทศกาลเข้าสู่ธรรม วันที่ 15-19 ก.พ. เป็นการเตรียมจิตใจด้วยการสารภาพความผิดบาปต่อพระเจ้า -ผู้รับใช้พระเจ้า อธิษฐานอดอาหาร
(2) สัปดาห์แห่งการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์ วันที่ 1 มี.ค.-2 เม.ย. เข้าส่วนในการทนทุกข์ด้วยกันกับพระเยซูคริสต์
(3) การเตรียมรับฤทธิ์เดชแห่งวันเพนเตคอส วันที่ 17-21 พ.ค. เพื่อได้รับฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตามคำสัญญาแห่งวันเพนเตคอส กิจการ 2:1-4
(5.2) การอธิษฐานพิเศษของคริสตจักร เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เวลา 08.00-12.00 น.
(1) อธิษฐานพิเศษเพื่อการเพิ่มพูนคริสตจักร วันที่ 14-18 มิ.ย.
(2) อธิษฐานพิเศษเพื่อการประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า วันที่ 5-9 ก.ค.
(3) อธิษฐานพิเศษเพื่อคุณแม่และผู้สูงอายุ วันที่ 2-6 ส.ค.
(4) อธิษฐานพิเศษเพื่อคริสตจักรและพันธกิจเด็ก วันที่ 6-10 ก.ย.
(5) อธิษฐานพิเศษเพื่อขอบพระคุณพระเจ้า วันที่ 1-5 พ.ย.
(6) อธิษฐานพิเศษเพื่อการฉลองคริสตมาส วันที่ 29 พ.ย.-3 ธ.ค.
(5.3) การประชุมฟื้นฟูเพื่อการประกาศ
(1) วันวาเลนไทน์ 14 ก.พ.
(2) วันแห่งชัยชนะ 4 เม.ย.
(3) วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.
(4) วันแห่งขอบพระคุณพระเจ้า 28 พ.ย.
(5) วันคริสตมาส 25 ธ.ค.
6. การสามัคคีธรรมของคริสตจักร
(6.1) การสามัคคีธรรมตามบ้านสมาชิก
(6.2) การสามัคคีธรรมในคริสตจักร การช่วยเหลือ การเยี่ยมเยียนหนุนใจกันและกัน
(6.3) การสามัคคีธรรม โดยค่ายของคริสตจักร
(6.4) การสามัคคีธรรมโดยการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร เช่น การนมัสการพระเจ้าด้วยกัน การประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า และการจัดงานต่างๆของคริสตจักร
7. การซ่อมแซมคริสตจักร
(7.1) ถวายทรัพย์พิเศษเพื่อทาสีโบสถ์ใหม่
(7.2) ถวายทรัพย์พิเศษเพื่อปรับปรุงสนามคริสตจักร โดยเทพื้นคอนกรีต พื้นที่ ประมาณ 200 ม3
(7.3) ถวายทรัพย์พิเศษเพื่อซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์
8. การพัฒนาชีวิตผู้รับใช้พระเจ้า
(8.1) การเขียนวิทยานิพนธ์เพื่อ ปริญญา D. Min
(8.2) การเข้าร่วมประชุมคณะผู้รับใช้เพื่อพัฒนาการรับใช้พระเจ้าในปี 2010นี้
2010-01-21 09:09:44


   

관리자로그인~~ 전체 14개 - 현재 1/1 쪽
14
2010-03-30
1557
13
첨부화일 : 3588;3619;3636;3626;3605;3592;3633;3585;3619;3611;3634;3585;3594;3617;.pdf (263611 Bytes)
2010-03-27
951
12
첨부화일 : 03648;3607;3624;3609;3634;- 3617;3585;3619;3634;3588;3617;  2010.pdf (1363468 Bytes)
2010-02-02
960
11
첨부화일 : 3627;3609;3657;3634;3607;3637;3656;3626;3617;3634;3594;3636;3585;3588;3619;3636;3626;3605;3592;3633;3585;3619;.pdf (1278509 Bytes)
2010-02-02
1026
2010-01-21
1974
9
첨부화일 : ch2009.jpg (266085 Bytes)
2010-01-21
1370
8
첨부화일 : 3619;3634;3618;3591;3634;3609;3611;3637; 2009.doc (142336 Bytes)
2010-01-20
1778
7
Suraphan
2009-08-25
906
6
2009-08-19
850
5
Apisit
2009-06-27
1243
4
2009-02-11
2084
3
2009-02-11
969
2
2009-02-11
4237
1
2009-02-11
1042

[맨처음] .. [이전] 1 [다음] .. [마지막]