Apisit [ E-mail ]
  รายงานคริสตจักรปากชม ปี 2009
  
첨부화일1 :
ch2009.jpg (266085 Bytes)รายงานคริสตจักรปากชม ปี 2009
ผู้รายงาน ศจ.อภิสิทธิ์ สุนทราวิรัตน์
1. คริสตจักร
ประวัติคริสตจักรปากชม
การก่อตั้ง วันที่ 17 พฤษภาคม 1987
ศจ.ดร.ชนะ ชอง มิชชันนารีของเกาหลีเพรสไบทีเรียนมิชชั่นในประเทศไทย ได้ส่ง ศจ.อภิสิทธิ์ สุนทราวิรัตน์ (เวลานั้น เป็น ครูศาสนา) เพื่อเปิดคริสตจักรใหม่ที่อำเภอปากชม จังหวัดเลย ครั้งแรกได้เช่าบ้านเลขที่ 96 หมู่ 1 ต.ปากชม เพื่อเป็นสถานที่นมัสการพระเจ้า มีคริสเตียนที่ทำงานศูนย์อพยพ บ้านวินัย ซึ่งเป็นคนไทย 4 ครอบครัว และชาวเนเธอร์แลนด์ 5-10 คน เข้ามาร่วมเป็นบางครั้ง นอกจากนั้นก็มีผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมเป็นครั้งคราว มีเด็กๆมาเรียนพระคัมภีร์ 15-30 คน มีการจัดอบรมพิเศษภาคฤดูร้อนสำหรับเด็ก ในเดือนมีนาคมหรือเมษายนของทุกปี
การสร้างอาคารโบสถ์คริสตจักร
ปี 1989 ซื้อที่ดิน เนื้อที่ 167 ตารางวา เป็นที่ร้างเปล่าเป็นสถานที่เคยเป็นวัดเก่าแก่ไม่มีใครกล้าซื้อ จึงซื้อได้ในราคา 23,500 บาทเท่านั้น เดือนมีนาคม 1989 จนถึงเดือน มิถุนายน 1989 ได้ก่อสร้างโดยงบประมาณ 500,000 บาท ซึ่งได้รับการถวายทรัพย์ของสมาชิกทุกคนในคริสตจักร ได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีเพรสไบทีเรียน และคริสตจักรในประเทศเนเธอร์แลนด์ ในเดือนมิถุนายน 1989 ย้ายเข้ามาใช้เพื่อนมัสการพระเจ้า แต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อย ในเดือนมกราคม 1990 ได้รับสนับสนุนจากคริสตจักรซินพูซาน ประเทศเกาหลี จนเสร็จสมบูรณ์ จนถึงปัจจุบัน
2. การนมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ และการประชุมเพื่อศึกษาพระคัมภีร์
(2.1) การนมัสการพระเจ้าคริสตจักรเด็ก เวลา 08.30-10.00 น. รายการ
-การฝึกร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า 08.30-09.00 น.
-การศึกษาพระคัมภีร์ 09.00-09.30 น.
-การนมัสการพระเจ้า 09.30-10.00 น.
ผู้เข้าร่วมนมัสการเด็ก จำนวน 8-15 คน
(2.2) การนมัสการพระเจ้าของคริสตจักร เวลา 10.00-12.00 น.
-การฝึกร้องเพลงนมัสการพระเจ้า 10.00-10.30 น.
-การศึกษาพระคัมภีร์ 10.30-11.00 น.
-การนมัสการพระเจ้า 11.00-12.00 น.
สมาชิกที่เข้าร่วมนมัสการพระเจ้า 18-32 คน
เงินถวายทรัพย์ เดือน มกราคม-ธันวาคม 2009 ทั้งหมด 212,921 บาท
เฉลี่ยเดือนละ 17,743.41 บาท
ถวายประจำ (22) 67,908 บาท
ถวายสิบลด (18) 63,200 บาท
ถวายขอบคุณ (20) 3,555 บาท
ถวายพิเศษอบรมเด็ก 1,250 บาท
ถวายพิเศษเพื่อโบสถ์และคริสตมาส (24) 41,008 บาท
ถวายพิเศษองค์การมิชชั่น KPM 36,000 บาท
(2.3) การนมัสการสรรเสริญพระเจ้าตอนเย็น เวลา 19.00-20.30 น. ที่บ้านสมาชิก (คุณรัชนี ศรีพล) ผู้เข้าร่วม 5-8 คน
(2.4) การประชุมตามบ้านสมาชิกและศึกษาพระคัมภีร์
(1) วันพุธ เวลา 19.00-20.30 น. ที่บ้านคุณชัยเกียรติ คลังปัญญาทรัพย์ ผู้เข้าร่วม 4-5 คน และที่บ้าน คุณมะโนไพ พงศ์สัมพันธ์ ผู้เข้าร่วม 5-7 คน
(2) วันพฤหัส เวลา 19.00-20.30 น. ที่บ้าน คุณลุงขัน สุกแก้ว ผู้เข้าร่วม 4-5 คน และที่บ้าน คุณสมพร บุดดีป้อง ผู้เข้าร่วม 4-7 คน
(3) การประชุมศึกษาพระคัมภีร์ที่คริสตจักร ทุกวันอังคาร ถึง ศุกร์ เวลา 08.30-09.30 น. ผู้เข้าร่วม 7 คน
(4) การประชุมอธิษฐานพิเศษ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ตั้งแต่ วันที่ 1 – วันที่ 30 กันยายน ผู้เข้าร่วม 8-10 คน
(2.5) พิธีศักดิ์สิทธิ์มหาสนิท อาทิตย์ที่ 29 มี.ค. / 31 พ.ค. / 30 ส.ค. และ 29 พ.ย.
(2.6) โรงเรียนพระคัมภีร์วันเสาร์ ทุกวันเสาร์ เวลา 08.30-15.00 น. มีเด็กเข้ามาเรียนประจำ 70-100 คน ครูสอน 5 คน (ครอบครัวศิษยาภิบาล) แม่ครัว 2 คน สมาชิกที่มาช่วยบางครั้ง 1 คน แบ่งเป็น 5 ชั้น คือ ชั้นอนุบาล 25-30 คน ชั้นป.1-ป.2 จำนวน 25-30 คน ชั้นป.3-ป.4 จำนวน 30-35 คน ชั้น ป.5 จำนวน 20 คน ป. 6 จำนวน 15 คน
เวลา 08.30-09.00 ฝึกร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า 09.00-09.25 การมัสการพระเจ้า
09.30-10.30 น. การศึกษาพระคัมภีร์ 10.30-10.45 อาหารว่าง 10.45-11.50 การดูแลสุขภาพ และศิลปะ 11.50-13.00 รับประทานอาหารเที่ยง และพักผ่อน 13.00-14.45 ลักษณะนิสัยสังคมอารมณ์ และการเรียนรู้ เช่นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือคอมพิวเตอร์
14.45-15.00 การรักษาความสะอาด ทั้งในคริสตจักรและนอกคริสตจักร

3. การดำเนินงานของคริสตจักรตามปฏิทินของคริสตจักร
(3.1) การจัดงานวันเด็ก ร่วมกับเทศบาลตำบลปากชม และหน่วยงานต่างๆ วันเสาร์ที่ 10 ม.ค. 2009
(3.2) การจัดงานวันวาเลนไทน์ สำหรับอนุชนและสมาชิก วันเสาร์ที่ 14 ก.พ. เวลา 19.30-21.30 น. ผู้เข้ามาร่วม อนุชน 8 คน ผู้ใหญ่ 7 คน เด็ก 6 คน
(3.3) เทศกาลเข้าสู่ธรรม อธิษฐานสัปดาห์วันพุธขี้เถ้าเพื่อเข้าสู่เทศกาลเข้าสู่ธรรม วันจันที่ 23-ศุกร์ที่ 27 ก.พ. เวลา 08.30-12.00 น.
นมัสการพระเจ้าเทศกาลเข้าสู่ธรรม 6 สัปดาห์ ก่อนถึงวันอิสเตอร์ วันอาทิตย์ที่ 1, 8, 15, 22, 29 มี.ค. และ 5 เม.ย.
การประชุมพิเศษ สัปดาห์แห่งการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์ วันที่ 6-10 เม.ย. 08.30-12.00 น.
(3.4) วันอิสเตอร์ 12 เม.ย. 2009
-การนมัสการพระเจ้ารุ่งอรุณแห่งชัยชนะ (06.00-07.00 น.) ผู้เข้าร่วม รวมเด็กและผู้ใหญ่ 24 คน
-การนมัสการพระเจ้า วันแห่งชัยชนะ 11.00-12.00 น. สมาชิกที่เข้าร่วม 28 คน

(3.5) โรงเรียนพระคัมภีร์ภาคฤดูร้อน วันที่ 1-3 เม.ย. เวลา 08.30-15.00 น. หัวข้อ “ความสว่างแห่งชีวิต” (สดุดี 119:105) วันพุธที่ 1-ศุกร์ที่ 3 เม.ย. เด็กที่เข้ามา ตั้งแต่ อนุบาล ถึง อายุ 12 ปี จำนวน 90 คน วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กได้เรียนพระคำของพระเจ้า สามารถจดจำรายชื่อพระคัมภีร์ และเรียนรู้วิธีการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ เพื่อจะนำพระคำของพระเจ้ามาใช้ในชีวิตของเขา ครูที่รับผิดชอบ จำนวน 7 คน
การดำเนินการสอน เวลา 08.30-08.35 รับเด็กเข้าห้องนมัสการพระเจ้า 08.35-09.00 เรียนเพลงเพื่อสรรเสริญพระเจ้า 09.00-09.25 การนมัสการพระเจ้า 09.25-10.00 การศึกษาพระคัมภีร์ “ความสำคัญของพระคัมภีร์” “วิธีศึกษาพระคัมภีร์” “การท่องจำพระคัมภีร์” 10.00-10.30 ระบายสี,วาดรูป ฝึกท่องจำ 10.30-10.45 อาหารว่าง 10.45-11.30 การเขียน/อ่านภาษาไทย –ภาษาอังกฤษ 11.30-12.30 ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารเที่ยง 12.30-13.00 เกมส์สนุกเพื่อย่อยอาหาร 13.30-14.30 เรียนพิเศษ การทำตะกร้าด้วยกระดาษสมุดโทรศัพท์ 14.30-14.45 การทำความสะอาด และส่งนักเรียน 14.45-15.00 การประเมินและเตรียมคณะครู
(3.6) การอธิษฐานพิเศษเพื่อสมาชิกที่เจ็บป่วย และเพื่อคริสตจักร ในคริสตจักร ทุกวันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 29 มิ.ย. ถึง วันที่ 31 ก.ค. 2009
(3.7) การประชุมเพื่อการประกาศในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 ส.ค. เวลา 19.00-20.30 น. มีเด็ก 50 คนและผู้ปกครอง 20 คนเข้ามาในคริสตจักร มีการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า กล่าวพระคำของพระเจ้า และให้เด็กไหว้คุณแม่ เสร็จการประชุม มีรับประทานอาหารว่างด้วยกัน
(3.8) การประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า โดยการตั้งกลุ่มประกาศกับครอบครัวของเด็กที่เข้ามาเรียนที่โบสถ์ ทุกวันศุกร์ เวลา 19.00-20.30 น. ตามชุมชน 4 ชุมชน ผู้เข้าร่วม ชุมชน ละ 8-12 คน ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ต.ค. 2009 มีผู้ปกครองรับเชื่อ และมานมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ 1 คน คือ นางเพ็ญประภา ราชโยธา อายุ 38 ปี นอกนั้นมีคนที่สนใจ และเข้ามานมัสการพระเจ้าในบางโอกาส
(3.9) ค่ายอ่านออกเขียนได้ สำหรับเด็กที่เรียนอ่อน สถานที่ คริสตจักรปากชม วันที่ 20-23 ต.ค. มีเด็กเข้ามาเรียน 32 คน ป.2-5คน ป.3-9คน ป.4-8คน ป.5-6คน ป.6-4คน รายละเอียดของค่าย
08.30-09.00 การฝึกร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า 09.00-09.25 การนมัสการพระเจ้า 09.25-10.30 เรียนรู้ด้วยการอ่านพระคัมภีร์ 10.30-10.45 รับประทานอาหารว่าง 10.45-12.00 การฝึกอ่านฝึกเขียนภาษาไทย 12.00-12.30 รับประทานอาหารเที่ยง 12.30-12.45 ครูให้การบ้าน และส่งกลับบ้าน
(3.10) การถวายขอบพระคุณพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน สมาชิกได้นำพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าว พืชผัก ผลไม้ และเงินถวายขอบพระคุณพระเจ้า
(3.11) วันระลึกการปฏิรูปคริสตศาสนา ปี ที่ 492 วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย.
(3.12) เทศกาลพระเยซูคริสต์เสด็จลงมา(เตรียมคริสตมาส) สัปดาห์แรก ตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย. จนถึง วันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.
(3.13) การฉลองคริสตมาส วันที่ 25 ธ.ค. 2009
(1) การนมัสการพระเจ้าฉลองคริสตมาส วันที่ 25 ธ.ค. เวลา 10.30-12.00 น. การมอบของขวัญคริสตมาสให้แก่กันและกัน และรับประทานอาหารเที่ยง โดยสมาชิกนำข้าวหม้อแกงหม้อมารับประทานร่วมกัน
(2) การเลี้ยงฉลองและประกาศข่าวดีคริสตมาส วันที่ 25 เวลา 18.00-21.00 น. มีการเตรียมอาหารเลี้ยงผู้ที่เข้ามาร่วมฉลอง เตรียมของขวัญเพื่อแจกให้ที่ประชุม มีการแสดงต่างๆของเด็กและของสมาชิก มีเทศนาเรื่องคริสตมาสแห่งความสุขโดยศิษยาภิบาล ผู้เข้าร่วมทั้งเด็กและผู้ใหญ่นับจากคูปองที่จะนำมารับของขวัญ 400 ใบ
(3) การร้องเพลงอวยพรวันคริสตมาส วันที่ 25 ธ.ค. เวลา 23.00-03.00 น. จำนวนบ้านสมาชิก 16 หลัง

2010-01-21 09:07:55


   

관리자로그인~~ 전체 14개 - 현재 1/1 쪽
14
2010-03-30
1557
13
첨부화일 : 3588;3619;3636;3626;3605;3592;3633;3585;3619;3611;3634;3585;3594;3617;.pdf (263611 Bytes)
2010-03-27
951
12
첨부화일 : 03648;3607;3624;3609;3634;- 3617;3585;3619;3634;3588;3617;  2010.pdf (1363468 Bytes)
2010-02-02
960
11
첨부화일 : 3627;3609;3657;3634;3607;3637;3656;3626;3617;3634;3594;3636;3585;3588;3619;3636;3626;3605;3592;3633;3585;3619;.pdf (1278509 Bytes)
2010-02-02
1026
10
2010-01-21
1973
첨부화일 : ch2009.jpg (266085 Bytes)
2010-01-21
1370
8
첨부화일 : 3619;3634;3618;3591;3634;3609;3611;3637; 2009.doc (142336 Bytes)
2010-01-20
1778
7
Suraphan
2009-08-25
906
6
2009-08-19
850
5
Apisit
2009-06-27
1242
4
2009-02-11
2084
3
2009-02-11
969
2
2009-02-11
4237
1
2009-02-11
1042

[맨처음] .. [이전] 1 [다음] .. [마지막]