Chana [ E-mail ]
  การเป็นสมาชีกคริสตจักร
  http://www.kpmthai.org

การเป็นสมาชีกคริสตจักรเพรสไบทีเยนในประเทศไทย

(1) เข้าร่วมนมัสการพระเจ้าเป็นประจำภายใน 6 เดือน
(2) เข้าศึกษาบทเรียนของผู้เชื่อใหม่(คำถามตำตอบสังเขปฯ)ให้จบ และ
สอบผ่านอย่างน้อย 80 ขึ้นไป
(3) อ่านพระคัมภีร์ 66 เล่ม หนึ่งเที่ยวเป็นอย่างน้อย
(4) การปฏิบัติในการรักษาวันอาทิตย์ให้บริสุทธิ์เต้มวัน
(5) การปกิบัติถวายสิ่บลด
(6) มีอายุ 15ปี ขึ้นไป
(7) ผู้ที่ได้รับบัพติสมาเด็กมีอายุ 15 ปี ครบ มีสิทธิ์ที่จะเข้าสอบสมาชิกสมบูรย์
2009-02-11 08:42:01


   

관리자로그인~~ 전체 14개 - 현재 1/1 쪽
14
2010-03-30
1557
13
첨부화일 : 3588;3619;3636;3626;3605;3592;3633;3585;3619;3611;3634;3585;3594;3617;.pdf (263611 Bytes)
2010-03-27
951
12
첨부화일 : 03648;3607;3624;3609;3634;- 3617;3585;3619;3634;3588;3617;  2010.pdf (1363468 Bytes)
2010-02-02
960
11
첨부화일 : 3627;3609;3657;3634;3607;3637;3656;3626;3617;3634;3594;3636;3585;3588;3619;3636;3626;3605;3592;3633;3585;3619;.pdf (1278509 Bytes)
2010-02-02
1026
10
2010-01-21
1973
9
첨부화일 : ch2009.jpg (266085 Bytes)
2010-01-21
1369
8
첨부화일 : 3619;3634;3618;3591;3634;3609;3611;3637; 2009.doc (142336 Bytes)
2010-01-20
1778
7
Suraphan
2009-08-25
906
6
2009-08-19
850
5
Apisit
2009-06-27
1242
4
2009-02-11
2083
3
2009-02-11
968
2
2009-02-11
4236
2009-02-11
1042

[맨처음] .. [이전] 1 [다음] .. [마지막]